Lög Karlakórs Akureyrar-Geysis

Lög Karlakórs Akureyrar Geysis

1. gr.  
Félagið heitir „Karlakór Akureyrar – Geysir”. Heimili félagsins er á Akureyri. 

2. gr.  
Tilgangur félagsins er að efla áhuga á karlakórssöng, stuðla að söngþekkingu kórfélaga og leggja að mörkum til tónlistarlífs á Akureyri.

3. gr.  
Tilgangi sínum hyggst félagið ná með því að æfa félaga sína í kórsöng undir stjórn söngstjóra, halda samsöngva svo oft sem aðstæður leyfa og með þáttöku í margvíslegu tónlistarstarfi og félagslífi. 

4. gr.  
Félagi getur hver sá karlmaður orðið sem söngstjóri telur hæfan til söngs enda gangist hann undir að hlíta lögum félagsins og drengskaparreglum í hvívetna með nafnritun sinni í félagaskrá. Atkvæðisrétt á fundum félagsins fær félagi ekki fyrr en hann hefur starfað með félaginu í þrjá mánuði. Hætti einhver félagi að starfa í félaginu um lengri eða skemmri tíma, hefur stjórnin úrskurðarvald um það hvort hann skuli teljast félagi áfram. Enginn félagi á nokkru sinni tilkall til nokkurs hluta af eignum félagsins.  

5. gr.  
Félagið heldur aðalfund vegna liðins starfsárs fyrir lok maímánaðar og skal boða hann með minnst viku fyrirvara með tölvupósti eða á annan sannanlegan hátt. Reikningsár félagsins er almanaksárið. Aðalfundur er því aðeins lögmætur að helmingur skráðra félaga sitji fundinn. Náist ekki áskilin fundarsókn á löglega boðaðan aðalfund, skal boða til nýs aðalfundar með viku fyrirvara og telst sá fundur löglegur án tillits til fundarsóknar. 
 
Dagskrá aðalfundar: 

  1. Flutt skal skýrsla stjórnar um starfsemi liðins árs og teknar ákvarðanir um framtíðarstarfsemi kórsins.  
  2. Lagðir skulu fram endurskoðaðir reikningar félagsins til afgreiðslu.  
  3. Kosning formanns, stjórnar, varamanna í stjórn og tveggja endurskoðenda og annarra starfsmanna félagsins fyrir komandi starfsár.  
  4. Kosning eins manns úr hverri rödd, raddformanns, sem hafi það verkefni að boða raddmenn til æfinga og koma á framfæri til þeirra skilaboðum og tilkynningum og vinna önnur þau störf sem stjórn felur raddformönnum að vinna.  
  5. Önnur mál. 


Aðra félagsfundi ákveður stjórnin eftir því sem hún telur þurfa. Einnig skal halda félagsfund, ef a.m.k. tíu félagar óska þess. Á aðalfundi og félagsfundum ræður afl atkvæða úrslitum nema annað sé ákveðið í lögum þessum. 

6. gr.  
Stjórn félagsins skal skipuð fimm mönnum, formanni, varaformanni, ritara, gjaldkera og meðstjórnanda. Kjörtímabil stjórnarmanna er tvö ár.  Skal formaður kosinn sérstaklega til tveggja ára í senn, en stjórnin skiptir að öðru leyti með sér verkum. Árlega eru kosnir tveir aðalmenn í stjórn til tveggja ár. Kjósa skal tvo varamenn í stjórn til eins árs í senn. Kosningar á aðalfundi skulu vera skriflegar ef í framboði eru fleiri en kjósa skal til einstakra embætta. Hverjum félaga er skylt að taka kosningu nema hann hafi gildar ástæður til að hafna kosningu að dómi stjórnar. Engum er þó skylt að taka endurkosningu jafnlangan tíma og hann hefur setið í stjórn. 

7. gr.  
Stjórnin hefur á hendi stjórnun starfsemi og framkvæmda fyrir félagið, annast fjárreiður þess og eignir, sér um reikningshald og færir gerðarbækur og félagaskrá. Stjórn félagsins ræður söngstjóra, undirleikara og aðra starfsmenn félagsins eftir því sem þörf er talin á hverju sinni.   Stjórn skal funda jafnaðarlega einu sinni á mánuði yfir tímabilið september til og með maí en ekki sjaldnar en 6 sinnum á ári.
Stjórninni er heimilt að skipa félaga, einn eða fleiri saman, til að hafa umsjón með eða annast einstök verkefni á vegum stjórnarinnar. Er hverjum félaga skylt að taka að sér slík störf í eitt ár í senn nema gildar mótbárur komi fram að dómi stjórnar. Um rétt félaga til að hafna endurskipan í sama starf fer á sama hátt og um kosningar. 

8. gr.  
Eftirtaldar fastanefndir skulu kjörnar á aðalfundi: 

Húsnefnd, sem skipuð skal þremur mönnum.  Verkefni húsnefndar er að hafa eftirlit með umgengni í félagsheimili/æfingahúsnæði kórsins, vera húsverði til aðstoðar við útleigu og hafa umsjón með smærri viðhaldsverkefnum og húsbúnaði kórsins -  eftir því sem við getur átt.  

Nótnanefnd, skal skipuð þremur mönnum, og skal hún hafa eftirlit með nótnasafni kórsins og tryggja jafnframt að kórfélagar hafi aðgang að rafrænum útgáfum (á prenthæfu formi) af þeim sönglögum sem tekin eru til flutnings. 

Gagnavörður,  skal kosinn á aðalfundi til  eins árs í senn, en  verkefni hans skal vera að halda utanum gögn og gæta skjala kórsins, annara en nótnasafns.9. gr.  
Allir félagar eru skyldir að sækja æfingar sem stjórn eða söngstjóri ákveða, að forfallalausu. Stjórnin ákveður hvort forföll teljast vera lögmæt. Sæki félagi ekki 3 æfingar í röð, án þess að gera grein fyrir fjarveru sinni, getur stjórn strikað hann út af félagaskrá ef viðkomandi söngmaður reynist ekki eiga sér málsbætur, sem stjórn metur gildar. 

10. gr. 
Fjármál og eignir:   Gjaldkeri félagsins fer með fjármuni félagsins í umboði stjórnar. Óheimilt er að skuldbinda félagið fyrir öðru en því sem varðar rekstur nema með samþykki félagsfundar. Óheimilt er að veðsetja eignir félagsins til tryggingar öðrum lánum en þeim sem óhjákvæmilegt er að taka til reksturs félagsins eða til eignaaukningar. Til sölu fasteigna og til veðsetningar á eignum félagsins þarf samþykki félagsfundar, þar sem mættur er minnst helmingur félaga.

Heimilt er að efna til skriflegrar/rafrænnar atkvæðagreiðslu allra félagsmanna um ákvarðanir er varða kaup og sölu fasteigna eða aðrar fjárhagslegar skuldbindingar til lengri tíma.   Ræður einfaldur meirihluti niðurstöðu úr slíkri atkvæðagreiðslu ef meirihluti félaga greiðir atkvæði.

11. gr.  
Þá menn sem stjórn Karlakórs Akureyrar Geysis telur hafa unnið sérlega góð störf í þágu félagsins, getur hún heiðrað á eftirfarandi hátt: 

  • 1.  stig:  Með merki félagsins. 
  • 2.  stig:  Með merki félagsins í góðmálmi. 
  • 3.  stig:  Með því að gera þá heiðursfélaga, enda liggi þá fyrir samþykki félagsfundar. Skal það gert með skjali, er greini frá því að viðkomandi öðlist þar með öll réttindi félagsmanna, en beri hins vegar engar skyldur gagnvart félaginu. 3. stig má aldrei veita starfandi félögum. 


12. gr.  
Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundum félagsins og þarf til þess 2/3 hluta atkvæða. Tillögur um lagabreytingar skulu kynntar félögum með aðalfundarboði, enda sé þeirra getið í dagskrá fundarins. 

13. gr.  
Á sama hátt og í 12. gr. Skal fara með tillögu um að leggja félagið niður og ráðstafa eignum þess, þá þurfa 2/3 hlutar að vera mættir á fund. Verði félagar færri en átta skuli auk þeirra síðast kjörin stjórn, varastjórn og heiðursfélagar, skv. 10. gr., taka ákvörðun skv. þessari grein.

14. gr.  
Verði félagið lagt niður skal eignum þess, ef einhverjar eru, varið til eflingar tónlistarlífs á Akureyri. 

 

Þannig samþykkt á aðalfundi Karlakórs Akureyrar Geysis 11.maí 2021